تجهیزات
HEAD ساخت انواع HEAD جهت عملیات لوله گذاری  مانند: LAY DOWN HEAD , START UP HEAD در ادامه ...
BUOYANCY TANK ساخت BUOYANCY TANK جهت شناور سازی لوله های کوت شده در دریا سال 1384-1385 در ادامه ...
CLAMP ساخت انواع CLAMP : RISER CLAMP , ANCKER CLAMP, LANDING CLAMP  ...... بیش از 200 عدد در ادامه ...