دستگاه تراش موبایل (متحرک)

دستگاه تراش موبایل تا 2/5 متر در محل

 

سال 1383