نورد سنگین

دستگاه نورد سنگین

 

سال 1374 تا کنون