کشش مستقیم میلگرد

ماشین کشش مستقیم میلگرد تا قطر 65mm

 

     سال 1365-1363